מדיניות ביטולים

ביטול על ידי החברה

קיומו של טיול מאורגן תלוי במספר מינימלי של נרשמים לטיול, כפי שמפורט בתוכנית הטיול המפורסמת באתר האינטרנט של החברה.

החברה מתחייבת להודיעה ללקוחותייה על ביטול הטיול, לא יאוחר מ-14 ימים בטרם מועד היציאה במידה ולא נרשמו מספיק נרשמים לטיול המבוקש. באם בוטל הטיול בשל אי הגעה למנימום הנדרש, לא תהיה ללקוח  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה. מספר הלקוחות המינימלי ומספר הנרשמים יימסר לרוכש על פי בקשתו.

לקוח אשר קיבל הודעת ביטול, יכול לבחור האם ברצונו להמתין למועד הטיול הבא אחריו או להרשם לטיול אחר או לבטל את השתתפותו. במקרה של ביטול כאמור, יוחזר מלוא הסכום ששולם על ידי הלקוח תוך 14 ימי עסקים. המתין הלקוח או ביקש להשתתף בטיול אחר, יחולו עליו אותם התנאים בשינויים הנדרשים

ביטול על ידי הלקוח

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הלקוח רשאי לבטל את הטיול בהודעה בכתב לחברה (באמצעות פקס ו/או דואר רשום), בתוך 14 ימים מיום ההרשמה לטיול ובלבד שנותרו למעלה מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות ממועד קבלת ההודעה במשרדי החברה. בכל מקרה של ביטול הטיול ע"י הלקוח מכל סיבה ובכל מועד, לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים מסוימים שנרכשו מראש עבור הלקוח ובהסכמתו ואין באפשרות החברה לקבל החזר בגינם.

במקרים בהם לקוח לא השלים את מלוא סכום העסקה עד 7 ימים לפני יציאת הטיול, הדבר יחשב כביטול עסקה מצד הלקוח ויגבו דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטולים של החברה ולטופס הרישום הנ"ל.

במקרה בו יבטל הלקוח את הטיול יחולו תנאי הביטול כפי שמפורטים בטבלה הבאה:

דמי ביטול – בהתאם למועד יציאת הטיול
תקופת הודעת הביטול – לפני מועד יציאת הטיול דמי הביטול בהתאם לסכום העסקה
עד 31 ימי עסקים 350$ בתוספת הוצאות כמפורט בסעיף ביטול לעיל
מ 30 ימי עסקים עד 21 ימי עסקים 40% בתוספת הוצאות כמפורט בסעיף ביטול לעיל
מ 20 ימי עסקים – עד 14 ימי עסקים 60% בתוספת הוצאות כמפורט בסעיף ביטול לעיל
מ 13 ימי עסקים – עד 7 ימי עסקים 80% בתוספת הוצאות כמפורט בסעיף ביטול לעיל
6 ימי עסקים או פחות 100%
  • למען הסר ספק, דמי הביטול על פי הפירוט לעיל יחולו על כל ההזמנות, מרגע אישור ההזמנה על ידי החברה במייל, בטלפון או בפקס והכל כמפורט מעלה.
  • הודעה שנתקבלה בחברה שלא בימי עסקים ו/או בחג ו/או בשבת תחשב כהודעה שנתקבלה ביום העסקים הבא למועד קבלתה.
  • במקרים חריגים בהם יבוטל טיול על ידי הלקוח בשל מצב רפואי חריג, ניתן להעביר לחברה את האישורים הרפואיים הרלוונטים לצורך דחיית הטיול או ביטולו והכל לפי שיקול דעת החברה.

דגשים חשובים 

ההרשמה לטיול וחתימה על טופס הזמנה זה מהווה הסכמה "לתקנון החברה לטיולים מאורגנים".

תקנון זה מכיל מידע מורחב אודות מדיניות הביטולים, תחומי אחריות ומידע נוסף בנושא טיולים מאורגנים.

לפניכם תמצית המידע מתוך תקנון החברה.

לקריאת התקנון המלא לחצו כאן או כנסו לכתובת האינטרנט: תקנון-טיולים-מאורגנים my-trip.co.il/

 

תוכנית הטיול

יתכנו מקרים בהם תוכנית הטיול תשתנה בשל תנאים וגורמים שאינם תלויים בחברה (כגון: תנאי מזג אויר, איחור בטיסות, כוח עליון, איסורים בטחוניים, תנאי שטח וכדומה). במקרה זה לא תהיה החברה מחוייבת בפיצוי ללקוח בגין שינוי התוכנית כאמור. כמו כן, הלקוח מבין ומסכים בחתימתו על טופס ההזמנה כי שינוי בסדר ימי הטיול, כפי שמופיעים בתוכנית הטיול, עלול לחול במהלך הטיול ובגין כך לא יינתן פיצוי ללקוח.

מדריך הקבוצה

המדריך המוצמד לקבוצה בעת טיול הינו נציגה של החברה. כל בעיה או שאלה בכל נושא הקשור לטיול העולה במהלך הטיול, יש להפנות אליו ישירות.

הטיפ (תשר) למדריך הקבוצה הישראלי אינו כלול בתשלום הטיפים הנמסר מראש ונתון לשיקול דעתו של כל נוסע בסיום הטיול ישירות אל מול המדריך.

 

ביטוח נסיעות, רפואי ואחריות

החברה אינה אחראית לנזקי הנוסע, אם וככל שיהיו במהלך הטיול, לרבות נזקי גוף ו/או רכוש ישירים או עקיפים. הנוסע מצהיר בזאת כי רכש ואו ירכוש עד מועד היציאה מהארץ ולמשך כל תקופת הטיול פוליסת ביטוח נסיעות מקיפה לחו"ל, הכולל ביטוח רפואי, ביטול הזמנה עקב סיבות רפואיות וביטוח מטען. באחריותו של הנוסע לוודא כי הביטוח שערך תואם לאזור המתוייר וסכנותיו.

דרכונים וויזה

דרכונם של הנוסעים המצויים בהזמנה חייב להיות בתוקף של לפחות חצי שנה מיום היציאה מהארץ. חובה על הטסים לבדוק מראש את הצורך באשרות כניסה וכן כל המסמכים האחרים הדרושים למדינות אליהם יטוסו בין אם הינם בעלי דרכון ישראלי ובין אם טסים עם דרכון  זר ו/או בעלי תעודות מעבר. חובה על המזמין לציין מפורשות בפני נציג החברה המבצע את ההזמנה, האם הוא או נוסע אחר הכלול בהזמנתו הנם בעלי אזרחות זרה / תעודת מעבר. החברה לא תהיה אחראית במקרה של בעיה בכניסה למדינת היעד, בשל בעיית ויזה או כל בעיה אחרת שאינה תלויה בחברה.

אזהרות מסע

החברה ממליצה לנוסעים להתעדכן באזהרות מסע המתפרסמות מפעם לפעם באתר האינטרנט של משרד החוץ והמטה ללוחמה בטרור.

בתי מלון וספקי השירותים

הלקוח יודע כי שירותי הקרקע מסופקים על ידי ספקי שירות חיצוניים ואינם באחריות החברה. החברה תעשה ככל יכולתה להיות זמינה עבור לקוחותייה בזמן הטיול, בגדר הסביר ואף  תעשה תפעל לפתרון בעיות שיצוצו אד הוק, ולדאוג כי מלוא השירותים יינתנו ללקוח ברמה הנדרשת הלקוח יודע ומסכים כי החברה אינה אחראית על הפעלת בתי המלון ומתקניהם. החברה אינה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות כגון: שביתות, מזג אוויר וכדומה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

 

טיסות

הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. המסלול וזמני הטיסות, המראות, והנחיתות וארוחות וההושבה נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. חלק מהטיסות מופעלות בשיטת ה-Code Sharing, טיסות משולבות, ואין החברה אחראית לשילובים אלו, כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן.

הלקוח מאשר בחתימתו  כי הוא יודע שהחברה תחת פיקוח של אמון הציבור ומשכך הוא מסכים ומאשר כי

כל חילוקי הדעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר להסכם זה או לביצועו יתבררו בפני בורר אשר ימונה על ידי אמון הציבור/המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.

על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.

פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, והתוספות לחוק.